Nixie Tubes Clock

Features > Wifi Sync

  • Omnixie Plus Nixie Clock, Wifi Sync Time, Wooden Case, Setup Via Iphone Android
  • Omnixie Plus Nixie Clock, Wifi Sync Time, Wooden Case, Setup Via Iphone Android